Shaar Metaverse ve Social Mining Hakkında-3-

Özetle:

Shaar, Balkanlar, Anadolu, Mezopotamya, Kuzey Afrika kültürel hattından, Aceh, Endonezya kültür havuzuna dek uzanan büyük bir coğrafyadan kaynak alan ve bu bereketli dokunun duygu ve örfünün temel kodlarını tıpkı Tolkien’in, anglosakson toplumunun kodlarından yola çıkarak The Lord of the Rings külliyatını oluşturması misali harman ederek türeyen ve türemekte olan eserler bütünüdür. Evreni benzersiz ağaç-mekanlardan oluşur. Kahramanları, hastalanan, yaşlanan ve ölmeleri durumunda genetik ve mülkiyet özelliklerini mirasçılarına geçirebilen biyolojik varlıklardır. Kendi alfabesi, grameri ile orijinal Jel Ketri dili konuşan bu benzersiz evren, MMORPG olarak tasarlanmıştır. Ancak metaverse ile arttırılmış gerçekliği, NFT haline dönüştürülebilen tapu ve assetleri ile ticareti yapılabilen tokenize bir evrendir.

--

--

I am a content writer. I believe that Blockchain technology will play an important role in the future of humanity to live more fair, equal, and free.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
NIpek Celik

NIpek Celik

I am a content writer. I believe that Blockchain technology will play an important role in the future of humanity to live more fair, equal, and free.